Team member,

President- Sagarika Bhatta

Vice President – Olina Shahi

Treasurer – Shrija Tuladhar

General secretariat- Pabita Shahi

Member: Smriti Thaguna

Member: Sujata Shrestha

 

Other members,

Sumana lamichane

Namrata Thapa magar